A. Introducere

În data de 13.05.2016 a intrat în vigoare Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, care a fost deja botezată pe Google „legea dării în plată”, deși se referă numai la un anumit tip de dare în plată și anume la darea în plată a imobilului sau a imobilelor ipotecate, pentru a stinge toate datoriile existente ale debitorului, datorii garantate cu acel/e imobil/e.

B. Cui se aplică?

Legea se aplică numai debitorilor consumatori (Art. 1 alin. 1). Definițiile legale ale „consumatorului” se regăsesc în O.G. nr. 21/1992 și în Legea nr. 193/2000:
Consumator este „orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale”.
Prin urmare, orice persoană fizică care a contractat un credit în scop personal, adică nu pentru desfășurarea unei activități profesionale sau comerciale, și a garantat acest credit cu un imobil sau cu mai multe imobile, dacă nu mai poate achita ratele, poate să ofere băncii imobilul sau imobilele ipotecate pentru a stinge toate datoriile pe care le are față de bancă, inclusiv accesoriile (Art. 3).

Legea nu se aplică în cazul creditelor acordate prin programul „Prima casă” (Art. 1 alin. 4).

Legea se aplică instituțiilor de credit, instituțiilor financiare nebancare, precum și cesionarilor creanțelor deținute asupra consumatorilor (Art. 1 alin. 1). În prezentul articol, am denumit creditorul în mod generic „banca” pentru a fi identificat mai ușor și de persoanele cărora acești termeni juridici nu le sunt familiari.
Deci, chiar dacă banca dumneavoastră a transferat creanța către o altă persoană (fizică sau juridică), în general unor societăți care se numesc „recuperatori”, puteți să beneficiați în continuare de prevederile legii.

C. Care sunt criteriile pentru a putea beneficia de această lege?

Criteriile (condițiile de admisibilitate) pentru a putea beneficia de prevederile legii sunt următoarele:
a. Creditorul să facă parte dintre categoriile menționate mai sus, iar debitorul să fie un consumator;
b. Cuantumul sumei împrumutate, la momentul acordării, să nu depăşească echivalentul în lei al 250.000 Euro, sumă calculată la cursul de schimb publicat de către BNR în ziua încheierii contractului de credit;
c. Creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziţiona, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţie de locuinţă sau, indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puţin un imobil având destinaţia de locuinţă;

d. Consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracţiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi.
În situaţia în care executarea obligaţiilor asumate prin contractul de credit a fost garantată cu două sau mai multe bunuri, în vederea stingerii datoriilor, debitorul va trebui să transfere băncii dreptul de proprietate asupra tuturor bunurilor ipotecate.

D. Cum trebuie să procedați?

În 1ul rând, trebuie să transmiteți creditorului, prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau al unui notar public, o notificare prin care îl informați că ați decis să îi transmiteți dreptul de proprietate asupra imobilului/imobilelor ipotecat/e în vederea stingerii datoriilor.

În Notificare trebuie să menționați următoarele:

a. Să prezentați condițiile de admisibilitate mneționate la par. C de mai sus.
b. Să stabiliți un interval orar, în două zile diferite, în care reprezentantul băncii să se prezinte la un notar public propus de dumneavoastră în vederea încheierii actului de dare în plată.

Prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilită la un termen mai scurt de 30 de zile libere (nu se ia în calcul prima și ultima), perioadă în care se suspendă orice plată către creditor, precum şi orice procedură judiciară sau extrajudiciară demarată de creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia îndreptată dumneavoastră.

În acest termen de 30 de zile părțile pot să ajungă la un acord prin renegocierea condițiilor contractului credit.

Dacă nu ajungeți la un acord, se va încheia Actul de dare în plată la notar.

În termen de 10 zile de la data comunicării notificării, banca poate contesta îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate a procedurii reglementate de prezenta lege. Contestația se va judeca la judecătoria din circumscripţia domiciliului dumneavoastră. Până la soluţionarea definitivă a contestaţiei se menţine suspendarea oricărei plăţi către bancă, precum şi orice procedură judiciară sau extrajudiciară. În situaţia în care se admite contestaţia formulată de creditor, părţile vor fi puse în situaţia anterioară îndeplinirii demersurilor prevăzute de prezenta lege.

În termen de 10 zile de la data respingerii definitive a contestaţiei, banca are obligaţia să se prezinte, în conformitate cu notificarea prealabilă a debitorului, la notarul public indicat în cuprinsul acesteia.

În situaţia în care banca refuză să se prezinte la notariat în vederea semnării Actului de dare în plată, dumneavoastră va trebui să îi dați în judecată. Veți solicita instanţei să pronunţe o hotărâre prin care să se constate stingerea tuturor obligaţiilor născute din contractul de credit ipotecar şi să se transmită dreptul de proprietate către bancă. Pentru acest proces nu va trebui să plătiți taxe judiciare de timbru.

La momentul încheierii actului de dare în plată, respectiv de la data pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive, va fi stinsă orice a dumneavoastră către bancă inclusiv accesorii).

De asemenea, este eliberat de orice datorie şi codebitorul sau fideiusorul care a garantat obligaţia dumneavoastră.

E. Concluzii

Prin urmare, dacă vă este dificil să achitați ratele, iar creditul este garantat cu ipotecă asupra unui imobil (apartament, casă) cu destinație de locuință, puteți să scăpați de toate datoriile pe care le aveți față de bancă prin transferarea către bancă a dreptului de proprietate pe care îl aveți asupra imobilului ipotecat, urmând pașii descriși mai sus la lit. D.

Având în vedere că toate costurile notariale şi, după caz, ale executorului judecătoresc sau ale avocatului se suportă de către dumneavostră, vă sfătuiesc ca înainte de a începe procedura, să mergeți la un notariat pentru a fi informați cu privire la impozitul și taxele notariale pe care trebuie să le achitați pentru efectuarea trasnferului dreptului de proprietate asupra imobilului/imobilelor ipotecat/e, pentru că acestea pot să reprezinte o sumă importantă.

Legea se aplică atât contractelor de credit aflate în derulare la data de 13.05.2016, cât şi contractelor încheiate după această dată.